Michel Kft.

Tel: +36-30/222-1439 E-mail: pastellihungary@gmail.com

Kezdőlap / Vásárlási szerződés

Vásárlási szerződés

 VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

 

Jelen Vásárlási Szerződés tartalmazza a pastelli.hu internetes áruházának vásárlási feltételeit és annak szabályait.

 

ELADÓ:

A Pastelli márkájú egészségügyi ruházati termékek eladója minden esetben a Michel  Divatáru és Kereskedelmi  Kft.

 

ADATAINK:

Cím: 1055 Budapest, Nyugati tér 6.

Adóigazgatási szám: 11855048-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-679898

Telefonszám: 06-30-9704-706

Elektronikus levél cím (e-mail): pastellihungary@yahoo.com

 

A JOGVISZONY TÁRGYA:

A jogviszony tárgya az Üzemeltető által működtetett internetes áruház használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.

Az internetes áruház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személy Felhasználónak minősül, és mint ilyen jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI.

Az internetes áruház  kereskedelmi szolgáltatásának használatához előzetes regisztráció szükséges, mely a webes felületen elérhető űrlap kitöltésével történik. Itt szükséges megadni egy felhasználó nevet és jelszót, mely a internetes áruházba  történő belépéshez szükséges.A regisztráció során a Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A Felhasználó az "Egyetértek és Elfogadom a Felhasználási Feltételek valamennyi pontját" szöveg melletti négyzet kipipálásával és a regisztráció gombra történő kattintással fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Elfogadás nélkül a regisztráció sikertelen.  A regisztráció megtörténtéről az Üzemeltető elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld a Felhasználónak az általa megadott elektronikus levelezési címre.A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. „Felhasználói fiókban” kerülnek rögzítésre. Amennyiben Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, e változásokat köteles a Felhasználói fiókban átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

Üzemeltető jogosult a regisztrált Felhasználók által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE:

Az internetes áruház szolgáltatása keretében bármely Felhasználó megvásárolhatja az Üzemeltető által eladásra kínált terméket. A szolgáltatás igénybevétele kizárólag regisztrációval történik. Az adásvételi szerződés a Felhasználó által tett megrendelés Üzemeltető általi e-mailben történt visszaigazolásával jön létre azzal, hogy Üzemeltető a termék tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.

 

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. 

 

Az internetes áruhátban történő vásárlás menete a következő:

 

 A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt termék színét, méretét és anyagát, majd  a „kosár” ikonra kattint. A Felhasználó több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt. A „Kosár” ikonra történő kattintással a Felhasználó  választhat a „Kosár megtekintése” vagy a „Pénztár” oldalak közül. Mindkét oldalon ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelt termékek ellenértékének összegét. A kosár tartalmának módosítására a Felhasználó jogosult.

A „Pénztár” oldalon a Felhasználó köteles megadni a nevét, lakcímét (székhelyét), a szállítási címet és a számlázási címet, valamint a mobil telefon számát és az elektronikus elérhetőségét, illetve gazdálkodó egység esetében a cégjegyzékszámát.

A fenti adatok megadását követően a Felhasználó az „Egyetértek és Elfogadom az Adatvédelem” szöveg melletti négyzet pipálását követően léphet tovább a szállítási cím és mód, valamint a fiztési mód kiválasztására. Mindezek után kerülhet sor a rendelés megerősítésére.

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óráig történik.  A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Amennyiben a Felhasználó megrendeli a terméket, a megrendelést követően az Üzemeltető – a megrendelés feldolgozását követően - értesíti a Felhasználót elektronikus levél formájában a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás). 

 

Vásárló – eltérő kikötés hiányában – köteles fizetési kötelezettségének az értesítést követő 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, ellenkező esetben a termék átvételére nem jogosult és úgy kell tekinteni, hogy a szerződéstől elállt.

A vételár kiegyenlítése (fizetés módja) történhet a szállítónak készpénzzel az áru átvétele után, illetve banki átutalással. A vételár megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került. A vételár továbbá megfizetettnek minősül, amennyiben a Felhasználó az ellenértéket teljes egészében a szállítónak megfizette.

Eltérő kikötés hiányában a szállítási határidő a fazonoktól függően maximum 6(hat)hét. A pontos határidőről  a szállítást megelőző héten  a Vásárló e-mailben értesítést kap. A szállítás munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik. A futárszolgálatnak a Vevő telefonos elérhetősége megadásra kerül arra az esetre, ha a kézbesítés megkísérlésének napján nem tartózkodna a szállítási címen. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy az Üzemeltető a felmerült valamennyi költségét a Vásárlóra terheli. Üzemeltető a terméket a Vásárló által – a megrendeléskor - megadott szállítási címre szállítja ki. A szállítási és számlázási cím eltérhet. A szállítási díj bruttó 50.000 (ötvenezer) Ft   az internetes áruházban történő vásárlási összegig a Vásárlót terheli.

 Az Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. Az Üzemeltető a megrendelés visszautasítási jogát a vételár megfizetéséig jogosult gyakorolni.

 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:

 

Üzemeltető fenntartja az internetes áruházban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. Üzemeltető garantálja, hogy a Felhasználó által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan. Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Felhasználó, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

A Vásárló a termék átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és a termék meglétét. A Felhasználó köteles a termék átvételekor jelezni a csomagolás hibáit és a csomag tartalmának hiányát.

Felhasználó a vásárlástól 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A határidő a termék kézhezvételének napjától számítandó. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vásárlót terhelik.A Felhasználó köteles az elállásról e-mail, telefon vagy a termék postára adásának útján értesíteni az Üzemeltetőt, aki a Felhasználó elállása esetén a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles visszatéríteni.

 

 

 

 

GARANCIA:

Üzemeltető legalább a hatályos jogszabályok szerinti jótállási időt vállalja az egyes termékek vonatkozásában.A termékeknél a számla egyben garancia jegyként is szolgál, így ezekhez Üzemeltető külön garancia jegyet nem ad. Garancia igény nem érvényesíthető: rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, továbbá karbantartási - tisztítási munkák esetén, illetve a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén és végül a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra vonatkozóan.

 

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS:

Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.

 

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 

Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa.

Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát a Vevő részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Felhasználó levelezési címére küldi meg.

 

A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Felhasználó együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, úgy a jelen Felhasználási Feltételek szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére.

 

Üzemeltető az internetes áruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje.

Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók adatait a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli.

 

Üzemeltető a Webáruház működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint végzi.

 

Jelen Felhasználási Feltételek nem utal magatartási kódexre.

 

A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a hatályos magyar jogszabályok alkalmazásával kell eldönteni.

 

Üzemeltető és Felhasználó mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.